TURZOVSKÍ DOBROVOĽNÍ HASIČI OSLAVOVALI
TURZOVSKÍ DOBROVOĽNÍ HASIČI OSLAVOVALIPiatok 4. a sobota 5. mája 2018 patrili v Turzovke hasičom, ktorí sa tu zišli zo širokého okolia i zo susednej ČR, aby spoločne oslávili 140. výročie Dobrovoľného hasičského zboru Turzovka. Oslavy poctili svojou návštevou vzácni hostia z ústredných a územných orgánov DPO SR, primátor mesta,  poslanci MsZ a delegácie hasičov z družobných a susedných zborov. Mohutný sprievod v Deň svätého Floriána, patróna hasičov smeroval od hasičskej zbrojnice do miestneho farského chrámu, kde bola slávnostná svätá omša, ktorú za prítomnosti ďalších piatich kňazov celebroval vojenský ordinár, Otec biskup Mons. František Rábek a po jej skončení spoločne vysvätili rekonštruované priestory hasičskej zbrojnice. Na slávnostnej recepcii v Urbárskom dome primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis a zástupkyňa primátora MUDr. Viera Belková odovzdali hosťom z radov duchovných pamätné plakety a všetkých členov turzovského hasičského zboru vyznamenali  Pamätnou medailou 140. výročia zboru.

Veľké parkovisko v centre a pešiu zónu mesta na druhý deň osláv zaplnila historická a moderná hasičská technika, kde hasiči predvádzali ukážky likvidácie požiarov v minulosti a dnes. Detská folklórna skupina Bukovinka tu spolu s primátorom chlebom a soľou privítali hostí osláv a po slávnostnom prestrihnutí pásky boli hasičom slávnostne odovzdané nové rekonštruované priestory zbrojnice. Na pódiu pred budovou mestského úradu začal promenádny koncert Dychovej hudby Predmierčanka a o dve hodiny neskôr sa začala pred Mestským múzeom Karola Točíka vernisáž výstavy „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“. Po jej prehliadke sa už účastníci osláv prezentovali vo foyeri KD a v kinosále začalo slávnostné verejné zasadanie Dobrovoľného hasičského zboru Turzovka. Štátna hymna, ktorá zaznela na úvod slávnostného zasadania predznamenala, akú vážnosť mu pripísali a s akou úctou a vďakou pristúpili k tým, čo tvorili históriu zboru a všetkým, ktorí tvoria jeho súčasnosť. Nasledovala videoprezentácia o 140 ročnej histórii zboru a potom moderátor podujatia Ivan Gajdičiar st.. pozval za predsednícky stôl hostí, ktorými boli vedúci sekretariátu DPO SR v Bratislave, Ing. Ján Parčiš, člen Snemu DPO SR, člen Krajského výboru DPO SR a predseda územného DPO Čadca Miroslav Koza, riaditeľ odboru riadenia hasičských jednotiek Prezídia HaZZ v Bratislave plk. Ing. Marián Dritomský, krajský riaditeľ HaZZ v Žiline plk. Ing. Jaroslav Kapusniak, Ph.D., primátor mesta Turzovka JUDr. Ľubomír Golis, predseda DHZ Turzovka Jozef Badžgoň a veliteľ DHZ Turzovka Ing. Tomáš Gajdičiar.
Z príhovoru primátora mesta: Charakteristickou vlastnosťou turzovských hasičov je skutočnosť, že sa neuspokojujú s dosiahnutými výsledkami a neustále hľadajú možnosti ako vylepšiť svoju výzbroj a výstroj, či podmienky pre spoločenský život. Dnes disponujú možnosťami o akých sa ich predchodcom azda ani nesnívalo. Napriek tomu nepoľavujú, odvážne sa boria s nedostatkami a idú jasne za svojim cieľom, ktorým je spoľahlivá ochrana životov a majetku občanov. Aj preto sme ani okamžik neváhali a spoločne sa zapojili do projektu, ktorý nám pomohol získať prostriedky na rekonštrukciu priestorov vašej zbrojnice. Práce sme organizovali tak, aby výsledok spoločného snaženia vám mohol byť odovzdaný práve v dňoch, keď si pripomíname vaše významné výročie.
Dnešné zhromaždenie je vhodnou príležitosťou poďakovať všetkým a každému, kto sa na tejto ušľachtilej práci podieľa. Prijmite preto moje poďakovanie za všetko, čo pre Turzovku a jej občanov robíte, že jej pomáhate a zveľaďujete ju. Sme hrdí na našich hasičov, ktorí robia nášmu mestu česť a dobré meno.

Z príhovoru predsedu DPZ: Práca v zbore, to nie je len moderná technika, nablýskaná výzbroj, či dobre padnúce uniformy. To sú hodiny a hodiny práce navyše pri údržbe techniky, pri preventívnej činnosti či pri príprave akcií a podujatí pre členov zboru, alebo širšiu verejnosť. To je aj naša účasť na verejných a spoločenských podujatiach mesta, to je aj snaha prispieť k všetkému dobrému a prospešnému, čo sa v meste deje, to je aj snaha urobiť život občanov lepším a bezpečnejším. Ak sa nám to darí, ak nezaostávame za očakávaniami a nádejami do nás vkladaných, tak sa k tomu hodnoteniu nás a našej práce zdarne približujeme.
Zo sprievodného slova moderátora: Sú to ľudia s neoceniteľnými vlastnosťami – usilovní, obetaví, statoční a veľkodušní. Obdivujeme ich nevyčerpateľný elán, schopnosti a sily, ktoré dávajú v prospech ostatným. Boli a stále sú našim príkladom, veď aj v dobe, keď pracovali so zastaranou technikou, keď sa doslova borili s ťažkosťami, vytrvali a vybojovali si verejné uznanie. Vždy zodpovedne vychovávali svojich nástupcov a pripravovali mládež pre zodpovednú prácu na prospech obce, mesta, spoluobčanov.
Dnešným verejným zasadaním pri tomto vzácnom jubileu spomíname a vzdávame česť aj všetkým členom, ktorí už navždy opustili naše rady. Úprimná vďaka patrí všetkým starým členom zboru za prácu, ktorú vykonali a verejne ďakujeme všetkým rodinám hasičov, ktoré prispievajú k tomu, že ich najbližší môžu zodpovedne plniť ušľachtilé úlohy požiarnej ochrany. Nedá sa spomenúť všetkých a každého. Preto všetkým Vám, prítomným,  ktorí ste prevzali a ďalej nesiete pochodeň starých turzovských hasičov a staviate si do budúcnosti neľahké ciele, želáme pevné zdravie, veľa úspechov a vzájomného porozumenia.

Predseda ÚO Čadca Miroslav Koza odovzdal vernostné stužky za:
- 10 rokov členstva

Jana Vyšinská
Terézia Bytčánková
Bc. Lenka Pavlíková
Andrej Stuchlík
Stanislava Stuchlíková
Ladislav Madaj
Radoslav Buchcár
Peter Zatkuliak
Štefan Červenec
Mgr. Jana Maďariová
Peter Pastorek

- 20 rokov členstva
Ing. Tomáš Pavelka
Vladimír Stuchlík
Martin Pavlík

Vedúci sekretariátu DPO SR Ing. Ján Parčiš odovzdal vernostné stužky za:
- 40 rokov členstva
Štefánia Hrošová
Mária Vavrincová
Anna Hejčíková
Mária Vircová
Jozef Pavlík
Jozef Malík

- 50 rokov členstva
Ivan Gajdičiar st.
Štefan Durný
Stanislav Buchcár

- 70 rokov členstva
Anna Odvarková

Predseda ÚO Čadca Miroslav Koza odovzdal medaily „Za príkladnú prácu“
Anna Odvarková
Anna Smažáková
Ivan Gajdičiar st.
Mgr. Jana Maďariová
Oľga Buchcárová
PaedDr. Peter Maďari
Jozef Badžgoň
Radoslav Buchcár
Miroslava Badžgoňová
Andrej Stuchlík
Patrik Papík
Ľubomír Stopka

Vedúci sekretariátu DPO SR Ing. Ján Parčiš odovzdal medaily „Za zásluhy“
Mária Rybáriková
Stanislav Buchcár
Ing. Tomáš Gajdičiar
Roman Červenec
Mária Červencová
Mgr. Eva Červencová
Jozef Červenec ml.
Bc. Michal Smažák
Ing. Tomáš Pavelka
Adam Vyšeinský ml.
Vladimír Stuchlík
Martin Oravec
Katarína Vircová
Matej Malík
Ján Rybárik ml.

medaily „Za mimoriadne zásluhy“
Štefan Ježík
Anna Vyšinská st.
Irena Janteková
Mária Malíková

Predseda ÚO Čadca Miroslav Koza odovzdal medaily „Za spoluprácu III. stupňa“
MESTO TURZOVKA
Miroslav Juřica
Michal Pečinka
Vladimír Bílek

Bodku za oslavami, ktoré sa zapíšu do histórie mesta dal spoločenský večer v Urbárskom dome.

Fotoreportáž z osláv od Ivana Gajdičiara ml. si pozrite v našej FOTOGALÉRII