ROKOVAL VÝKONNÝ VÝBOR SPOLKU
medailajurajaturza-reverzmV stredu 8. augusta 2018 zasadol naposledy v tomto volebnom období Výkonný výbor Spolku (jeho mandát skončí 18.8.2018). Prerokoval prípravy a materiály na VČS – program, predkladané správy a organizačné zabezpečenie všetkých akcií a podujatí v rámci 6. SST. Prerokoval aj návrhy na funkciu nového prezidenta Spolku a členov nového výkonného výboru a našiel vzácnu zhodu. Výročnej schôdzi predloží návrh na zvolenie spoločného kandidáta, ktorý je zárukou ľudských, morálnych a odborných kvalít a garanciou kontinuity úspešnej činnosti a smerovania Spolku. Prijatím tohto návrhu, spolu so spoločnými kandidátmi členov výkonného výboru je definitívne zažehnaná hrozba možného rozpustenia tohto občianskeho združenia. Ak si VČS osvojí návrhy VV a svojou voľbou im prejaví dôveru, bude Spolok pokračovať v ďalšom, štvorročnom funkčnom období do roku 2022, ktorý bude rokom 7. Svetového stretnutia Turzovčanov.