Stanovy

S T A N O V Y

Občianske združenie SPOLOK PRIATEĽOV TURZOVKY vzniklo 20.11.1998, zakladacia listina bola podpísaná 17.07.1999, stanovy má  registrované na Ministerstve vnútra SR pod č. VVS/1-900/9014681.

A. Názov združenia: SPOLOK PRIATEĽOV TURZOVKY ( SPT )

B. Sídlo združenia:   TURZOVKA, Jašíkova 56

C. Cieľ združenia:

  1. Združovať občanov, ktorých viaže k mestu Turzovka rodácky, alebo akýkoľvek iný vzťah, v mene ktorého chcú svojim snažením priamo, alebo sprostredkovane prispievať k jeho všestrannému rozvoju.
  2. Vyhľadávať a zhromažďovať archiválie, predmety a poznatky, vzťahujúce sa k histórii Turzovky, publikovať a sprístupňovať ich verejnosti a podnecovať aktivity samosprávnych orgánov mesta.
  3. Pripravovať a vydávať o Turzovke publikácie a propagačné materiály v záujme zviditeľňovania mesta, organizovať stretnutia rodákov, finančne a vecne podporovať všetky aktivity, totožné s cieľom tohto združenia.
  4. Podporovať vzdelávanie poskytovaním štipendií na základe osobitne vypracovaných štatútov a poskytovať sociálnu pomoc v prípadoch osobitného zreteľa.
Ďalšie informácie...
 
Rokovací poriadok

R O K O V A C Í   P O R I A D O K – DOPLNOK K STANOVÁM

1. Rokovanie členskej schôdze sa koná 1x ročne v termíne turzovských hodov (15. augusta, alebo prvú nedeľu následujúcu po tomto dni)
2. Členská schôdza môže byť zvolaná aj mimoriadne, ak si to vyžaduje naliehavý záujem Spolku o čom rozhodne výkonný výbor, alebo ak o to požiada najmenej 1/3 z celkového počtu členov
3. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak sa jej zúčastní najmenej polovica členov a uznáša sa nadpolovičnou väčšinou prítomných členov
4. Ak sa do 30 minút po stanovenom začiatku rokovania členskej schôdze nedostaví požadovaný počet členov, členská schôdza sa stáva uznášaniaschopnou počtom prítomných členov

Ďalšie informácie...