Stanovy

S T A N O V Y

Občianske združenie SPOLOK PRIATEĽOV TURZOVKY vzniklo 20.11.1998, zakladacia listina bola podpísaná 17.07.1999, stanovy má  registrované na Ministerstve vnútra SR pod č. VVS/1-900/9014681.

A. Názov združenia: SPOLOK PRIATEĽOV TURZOVKY ( SPT )

B. Sídlo združenia:   TURZOVKA, Jašíkova 56

C. Cieľ združenia:

 1. Združovať občanov, ktorých viaže k mestu Turzovka rodácky, alebo akýkoľvek iný vzťah, v mene ktorého chcú svojim snažením priamo, alebo sprostredkovane prispievať k jeho všestrannému rozvoju.
 2. Vyhľadávať a zhromažďovať archiválie, predmety a poznatky, vzťahujúce sa k histórii Turzovky, publikovať a sprístupňovať ich verejnosti a podnecovať aktivity samosprávnych orgánov mesta.
 3. Pripravovať a vydávať o Turzovke publikácie a propagačné materiály v záujme zviditeľňovania mesta, organizovať stretnutia rodákov, finančne a vecne podporovať všetky aktivity, totožné s cieľom tohto združenia.
 4. Podporovať vzdelávanie poskytovaním štipendií na základe osobitne vypracovaných štatútov a poskytovať sociálnu pomoc v prípadoch osobitného zreteľa.

D. Členstvo v združení:

 1. Členom združenia SPT sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a to bez ohľadu na miesto svojho bydliska, občianstvo či štátnu príslušnosť, ktorá sa stotožní s programom združenia a jeho stanovami a zaplatí zápisné a členský príspevok, ktorého výšku určí výkonný výbor.
  ( Zápisné bolo stanovené vo výške 17 €,  členský príspevok sa platí až od nasledujúceho roku.  Výška členského príspevku nie je stanovená, je ponechaná na dobrovoľné rozhodnutie, resp. možnosti člena a  platí sa na zaslaný poukaz vždy do konca mája bežného roka.)
 2. Členstvo v združení sa nadobúda schválením prihlášky výkonným výborom a preukazuje sa členským preukazom, registrovaným výkonným výborom SPT.
 3. Každý člen združenia má právo hlasovať na schôdzach, voliť a byť volený do orgánov združenia a zúčastňovať sa na práci združenia.
 4. Každý člen má povinnosť aktívne pracovať v združení v súlade s jeho stanovami a podieľať sa na plnení cieľov združenia.
 5. Členstvo v združení zaniká vystúpením, zrušením, alebo úmrtím.
 6. Vystúpenie zo združenia sa vykoná doručením písomného oznámenia a vrátením členského preukazu výkonnému výboru združenia, alebo verejným vyhlásením o vystúpení zo združenia.
 7. Členstvo v združení sa zruší, ak jeho člen vážne poruší stanovy združenia, nesplní osobne prevzaté záväzky a úlohy, alebo svojim konaním ohrozuje činnosť združenia a neprispieva k šíreniu jeho dobrého mena o čom rozhoduje najvyšší orgán združenia.
 8. Zánikom členstva stráca bývalý člen združenia všetky práva a povinnosti voči združeniu, ktoré z jeho členstva vyplývali.

E. Orgány združenia:

 1. Najvyšším orgánom združenia je členská schôdza.
 2. Výkonným orgánom združenia je jeho výkonný výbor.
 3. Štatutárnym orgánom združenia je jeho prezident, ktorý je súčasne aj predsedom výkonného výboru.
 4. Revízna komisia

Spôsob ustanovenia orgánov a ich právomoci

Členská schôdza  je najvyšším orgánom združenia
- Rozhoduje o vzniku, zlúčení a zániku združenia
- Schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky
- Schvaľuje výročnú správu a plán činnosti
- Schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení
- Rozhoduje o zrušení združenia
- Rozhoduje o zrušení členstva v združení
- Volí  a odvoláva členov výkonného výboru, prezidenta Spolku a revíznu komisiu

Výkonný výbor zodpovedá za svoju činnosť členskej schôdzi
- Riadi činnosť združenia v období medzi zasadaniami členskej schôdze
- Prijíma nových členov združenia
- Zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie členskej schôdze a pripravuje základné materiály pre jej rokovanie

Prezident je štatutárnym orgánom združenia, je zároveň predsedom výkonného výboru a reprezentuje združenie navonok
- Prezidenta volí a odvoláva členská schôdza združenia
- Zástupcu prezidenta (viceprezidenta) ustanovuje voľbou výkonný výbor

Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu združenia – členskej schôdzi.
- Členstvo v revíznej komisii je nezlúčiteľné s členstvom v orgánoch združenia
- Revízna komisia kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány združenia na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie
- Kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov

Funkčné obdobie všetkých orgánov združenia je štvorročné, čo predstavuje obdobie  medzi dvoma Svetovými stretnutiami Turzovčanov a ich potomkov, ak z naliehavých dôvodov členská schôdza nerozhodne inak.

F. Zásady hospodárenia
- Hospodárenie sa uskutočňuje na základe schváleného rozpočtu a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
- Združenie hospodári len s hnuteľným majetkom
- Zdrojmi majetku a príjmov združenia sú:
    a. Ročné členské príspevky
    b. Dary od fyzických osôb
    c. Dotácie a granty od právnických osôb
    d. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti
Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov združenia.

G. Zánik združenia
O zániku združenia, jeho zlúčení, alebo dobrovoľnom rozpustení rozhoduje členská schôdza, ktorá menuje likvidátora (likvidačnú komisiu).
Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným majetkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze.
Zánik združenia sa oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky spolu so zápisnicou z členskej schôdze a žiadosťou o výmaz z registra občianskych združení.