Rokovací poriadok

R O K O V A C Í   P O R I A D O K – DOPLNOK K STANOVÁM

1. Rokovanie členskej schôdze sa koná 1x ročne v termíne turzovských hodov (15. augusta, alebo prvú nedeľu následujúcu po tomto dni)
2. Členská schôdza môže byť zvolaná aj mimoriadne, ak si to vyžaduje naliehavý záujem Spolku o čom rozhodne výkonný výbor, alebo ak o to požiada najmenej 1/3 z celkového počtu členov
3. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak sa jej zúčastní najmenej polovica členov a uznáša sa nadpolovičnou väčšinou prítomných členov
4. Ak sa do 30 minút po stanovenom začiatku rokovania členskej schôdze nedostaví požadovaný počet členov, členská schôdza sa stáva uznášaniaschopnou počtom prítomných členov

5. Na prijatie uznesenia členskej schôdze sa vyžaduje súhlas 3/5 počtu prítomných členov
6. Z rokovania členskej schôdze sa vyhotovuje zápisnica, ktorej správnosť písomne potvrdzujú dvaja členskou schôdzou schválení overovatelia
7. Rokovanie výkonného výboru sa uskutočňujú podľa potreby, najmenej však 2x za rok
8. Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak sa ho zúčastní najmenej polovica jeho členov a uznáša sa nadpolovičnou väčšinou všetkých členov výkonného výboru. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta Spolku
9. Z rokovania výkonného výboru sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisujú všetci prítomní členovia výkonného výboru
10. Revízna komisia sa schádza podľa potreby, najmenej však 2x za rok, zo svojich rokovaní a zo svojich zistení vyhotovuje zápisnicu, ktorú podpisujú všetci členovia revíznej komisie.

V roku 1999 bol zvolený výkonný výbor v počte 5 členov, neskôr bol rozšírený na 7 členov a v ostatnom volebnom období pracuje v počte 9 členov.

Prezident: Ivan Gajdičiar st.
Viceprezidentka: Ing. Emília Dlhopolčeková
Hospodár: Anna Štefáková

Členovia VV: Ing. Jozef Hanzel, Bartolomej Gernát, Ing. Miroslav Suhrada, MUDr. Pavol Vyšinský, Ivan Gajdičiar ml. a Mgr. Drahomír Velička, PhD.

Revízna komisia má troch členov:
Ing. Vladimír Dlhopolček, Ing. Zlata Šuranská a Ján Mudrík.