Štatút pre udeľovanie Pamätnej medaily palatína Juraja Turza
ŠTATÚT PRE UDEĽOVANIE PAMÄTNEJ MEDAILY
PALATÍNA JURAJA TURZA


PREDSTAVUJEME MEDAILU PALATÍNA JURAJA TURZA PREDSTAVUJEME MEDAILU PALATÍNA JURAJA TURZA
I.
Počnúc rokom 2017, ktorý je rokom 450 výročia narodenia zakladateľa Turzovky, udeľuje občianske združenie SPOLOK PRIATEĽOV TURZOVKY Pamätnú medailu palatína Juraja Turza.

II.
Medaila je z postriebreného kovu, patinovaná, má priemer 6 cm a je uložená v etui z modrého zamatu. Medailu vydal Spolok priateľov Turzovky, vyrazila ju Štátna mincovňa v Kremnici podľa návrhu akademického sochára Mariana Hruštinca. Na averze medaily je reliéfny portrét palatína,  kruhový nápis  „Palatín Juraj Turzo“  a rok jeho narodenia „1567“ a rok úmrtia „1616“. Na reverze medaily je logo Spolku - erb mesta Turzovka s polkruhovým nápisom Spolok priateľov Turzovky a veľký kruhový nápis OMNE TRINUM PERFECTUM, prevzatý zo starej pečate obce Turzovka, ktorý je od roku 1999 súčasťou vlajky Spolku.

III.
Medaila sa udeľuje spravidla členom Spolku na výročnej členskej schôdzi, pri ich životných jubileách, významných udalostiach a slávnostných príležitostiach za dlhoročné členstvo, za osobitné zásluhy o činnosť a reprezentáciu Spolku a za reprezentáciu mesta Turzovka.

IV.
Medaila sa udeľuje spravidla na návrh Výkonného výboru Spolku, na návrh prezidenta Spolku a na písomne odôvodnený návrh každého člena Spolku.

V.
Medailu je možné udeliť výnimočne aj nečlenom Spolku, ak sa odôvodnený návrh týka osobitných zásluh o rozvoj mesta, jeho reprezentáciu a šírenie jeho dobrého mena. O udelení medaily nečlenom Spolku sa rozhoduje na návrh prezidenta Spolku vo Výkonnom výbore a medailu je možné udeliť kedykoľvek v priebehu roka.

VI.
Pamätnú medailu palatína Juraja Turza je možné udeliť iba jedenkrát, o vyznamenaných sa vedie osobitná evidencia, v ktorej je zaznamenané meno oceneného, popis jeho zásluhy a dátum udelenia medaily. Záznam je totožný s nápisom na štítku v etui medaile, ktorý podpisuje prezident Spolku.

VII.
Tento Štatút pre udeľovanie medaily bol prerokovaný a schválený na základe Uznesenia VČS zo dňa 13.8.2016  na zasadaní Výkonného výboru Spolku 20.4.2017, ktorým dňom vstupuje do platnosti.