Logo SPT

logospt

Srdce – symbol lásky, priateľstva, úprimnosti... Ľudia si ho berú za svoj emblém, aby sa jeho prostredníctvom vyznali zo svojho vzťahu k tomu, čo majú radi, čomu veria, v mene čoho sú pripravení a ochotní pracovať, či prinášať obete. Nezištnosť a uvedomenie si potreby naďalej upevňovať vzťah k svojmu rodisku priviedla skupinu Turzovčanov  krátko potom, čo Nadácia 400 rokov Turzovky vrchovatou mierou naplnila svoje poslanie činmi, aby založila nový spolok. Vznikol ako občianske združenie z prirodzenej túžby a potreby rozvíjať občiansky život, zvyklosti a tradície. To všetko sú hodnoty, ktoré sa nedajú tvoriť bez srdca. Bez vzájomného dobropriania, bez spolupatričnosti a bez iných, rovnako bijúcich a pulzujúcich sŕdc. Dve z týchto mnohých, navzájom pospájaných sŕdc pulzujúcich pre dobro svojho rodiska vstúpili aj do loga nového združenia.

 
Vlajka SPT
vlajkavlavo vlajkavpravo

Vlajka  - najvýznamnejší vonkajší symbol spolku má rozmery 60 x 90 cm a je vyhotovená vo farbách mesta – červenej a striebornej. Na lícnej strane je vyšité logo spolku s kruhovým nápisom a dátumom podpisu zakladacej listiny (kuriozitou je, že zhotoviteľ urobil chybu v dátume, správne má byť 17.7.1999). Na rube vlajky je vyšitý zväčšený odtlačok z pečatidla obce datovaného 1712 s kruhopisom, hovoriacim o obnovení staršej pečate Turzovky – SIGILLUM TURSOWKIENSE, RESTAURATUM 1712. V pečatnom poli je vrch s tromi palmami a pod ním skratka Omne trin. perf.  Na rozvinutej stuhe je nápis z tejto pečate OMNE TRINUM PERFECTUM ( v trojjedinosti je všetko dokonalé ). Druhé, siedme a devätnáste písmeno je na stuhe vyšité iným farebným odtieňom a tvorí skupinu rímskych číslic MIM,  t.j.  číslovku 1999, rok založenia spolku a trojjedinosť  je tu v prenesenom význame ako vzťah  OBČAN – MESTO – SPOLOK. Vlajka je vyšitá striebornými a hodvábnymi niťami, lemovaná striebornými strapcami.

 
Zásady a pravidlá pre používanie vlajky (Uznesenie VČS zo dňa 19.8.2001)
  1. Spolková vlajka je najvýznamnejším vonkajším symbolom Spolku a každý člen je povinný robiť jej česť a mať ju v náležitej úcte.
  2. Spolková vlajka je v úschove Výkonného výboru uložená spoločne so zakladacou listinou, registračnými listinami členov a archívnymi materiálmi Spolku v osobitne zabezpečenej miestnosti.
  3. Spolková vlajka sa vystavuje vždy na čestnom mieste pri všetkých verejných významných kultúrnych a spoločenských podujatiach organizovaných Spolkom, alebo ak sa na nich podieľa.
  4. Miesto, spôsob použitia, dobu a čas jej vystavenia a následné bezpečné uloženie určuje Výkonný výbor svojim uznesením, resp. prezident Spolku vlastným rozhodnutím.
Ďalšie informácie...