Zásady a pravidlá pre používanie vlajky (Uznesenie VČS zo dňa 19.8.2001)
  1. Spolková vlajka je najvýznamnejším vonkajším symbolom Spolku a každý člen je povinný robiť jej česť a mať ju v náležitej úcte.
  2. Spolková vlajka je v úschove Výkonného výboru uložená spoločne so zakladacou listinou, registračnými listinami členov a archívnymi materiálmi Spolku v osobitne zabezpečenej miestnosti.
  3. Spolková vlajka sa vystavuje vždy na čestnom mieste pri všetkých verejných významných kultúrnych a spoločenských podujatiach organizovaných Spolkom, alebo ak sa na nich podieľa.
  4. Miesto, spôsob použitia, dobu a čas jej vystavenia a následné bezpečné uloženie určuje Výkonný výbor svojim uznesením, resp. prezident Spolku vlastným rozhodnutím.
  5. Spolková vlajka je spoločným symbolom a majetkom Spolku, právo jej použitia má každý člen osobitne iba pri významných životných udalostiach, jubileách a rodinných príležitostiach ak o to vopred požiada Výkonný výbor.
  6. Pri úmrtí člena Spolku sa spolková vlajka zahaľuje čiernym flórom po dobu troch dní. Na výslovnú žiadosť člena, vyslovenú počas jeho života, alebo na osobitnú žiadosť najbližších pozostalých, môže byť spolková vlajka vystavená pri smútočných obradoch po celú dobu ich trvania.
  7. Pri spoločnom používaní spolkovej vlajky so štátnou vlajkou Slovenskej republiky alebo vlajkou iného štátu,  platia všeobecné záväzné pravidlá pre používanie štátnych symbolov. Pri spoločnom používaní spolkovej vlajky s vlajkou mesta Turzovka, sa spolková vlajka vystavuje, alebo nesie ako druhá v poradí, resp. vždy  na čestnom mieste za vlajkou mesta Turzovka, resp. za štandardou primátora mesta Turzovka.
  8. Zakazuje sa použitie spolkovej vlajky na komerčné a reklamné účely a na politickú agitáciu.
  9. O iných, v týchto zásadách a pravidlách nemenovaných, ale v zásade možných prípadoch použitia spolkovej vlajky sa rozhoduje v zmysle bodu č. 4.
  10. Meniť, alebo novelizovať tieto zásady a pravidlá môže s konečnou platnosťou iba najvyšší orgán Spolku, členská schôdza osobitným uznesením.