Zakladajúci členovia spolku

zakladlist

 

zakladlclen

MUDr. Ján Kožák,  MUDr. Jozef Bajcár, Ing. Ivan Trančík, Ing. Krystyna Dlhopolčeková, Ing. Anton Ježík, Ing. Vladimír Dlhopolček, Alexander Ježík, Ivan Gajdičiar, Bartolomej Gernát, Ing. Emília Dlhopolčeková, PhDr. Milan Gacík, Ing. Zlata Šuranská, Anna Štefáková, Ing. Ján Krajčí, Ján Mudrík, Ing. Ján Dlhopolček, CSc., Jozef Hanzel,  Akad. maliar Ondrej Zimka, Ján Mravec, chýba Filip Lašut, autor historickej fotografie, zhotovenej pri Pamätníku Svetových stretnutí Turzovčanov a ich potomkov.

 

LIST PRIMÁTOROVI MESTA

Vážený pán primátor !
 
       Dovoľujeme si Vás srdečne pozdraviť a oznámiť Vám, že dňa 17. 7. 1999 sa uskutočnila ustanovujúca členská schôdza nášho občianskeho združenia.
Na ustanovujúcu schôdzu boli pozvaní spolupracovníci zaniknutej Nadácie 400 rokov Turzovky, jej významní darcovia, občania, ktorí o činnosť spolku prejavili vážny záujem a občania, ktorí zaslali písomnú prihlášku, uverejnenú v týždenníku KYSUCE.
Ustanovujúca členská schôdza sa za prítomnosti 20 zakladajúcich členov konštituovala svoje orgány a prijala ciele do roku 2002.
Novovytvorené občianske združenie sa hlási k spolupráci s orgánmi mestskej samosprávy, ku všetkým činnostiam a aktivitám v meste, ktoré sú v súlade so stanovami spolku a prispievajú k rozvoju občianskej spolupatričnosti. Chceme sa stať plnohodnotnými, nezávislými spolupracovníkmi a ponúkame svoj potenciál do služieb mesta Turzovka v záujme jej všestranného rozvoja.
Deklarujeme týmto svoj úmysel pomáhať mestu v súlade s našimi stanovami a sme presvedčení, že sa naša činnosť stretne aj s Vašim pochopením.

       S úctou

Výkonný výbor spolku, Ivan Gajdičiar, prezident

 

DESAŤ PRVÝCH KROKOV NOVÉHO SPOLKU

  1. Prevziať a usporiadať rozsiahly archív Nadácie 400 rokov Turzovky, jeho doplnenie a poskytnutie na všestranné využitie
  2. Informovať verejnosť o založení spolku, oboznámiť ju so svojimi stanovami, vytýčenými cieľmi, predstaviť vlastné logo a konštituovať svoje orgány
  3. Budovať spolok po finančnej, materiálnej a technickej stránke tak, aby onedlho začal pracovať na prospech svojho členstva a spoluobčanov
  4. Osloviť všetkých bývalých darcov nadácie a jej spolupracovníkov s ponukou na členstvo v spolku a možnej spolupráce
  5. Informovať rodákov doma i za hranicami o činnosti spolku a prizvať ich k plneniu jeho cieľov
  6. Opätovne kontaktovať krajanské spolky vo svete, hľadať nové možnosti na prezentáciu činnosti spolku, získavať kontaktné adresy pri vyhľadávaní turzovských rodákov
  7. Osloviť sponzorov, priblížiť im ciele spolku a ozrejmiť možnosti ich vlastnej prezentácie prostredníctvom aktivít spolku
  8. Požiadať MK SR o grant na financovanie projektu pripravovanej novej knižnej publikácie, ktorá bude ďalšou z radu prekvapení od už známeho autorského kolektívu
  9. Začať práce na príprave o vydaní kalendára „Turzovka 2000“
  10. Vydať pohľadnicu Turzovky s drotárskym súsoším ako novou dominantou mesta v osobitnej úprave pre Slovensko a zahraničie